در حال حاضر مهلت ثبت نام در درس "مدل سازی عددی و شبیه سازی در ماده چگال" به پایان رسیده است.