لطفاً این فرم را به زبان فارسی پر کنید.
پر کردن تمامی بخش های زیر الزامی است.

International participants are welcome to register for this Conference by sending an email to sc28@ipm.ir for further instructions.

نام:
نام خانوادگی:
شماره ملی:
ایمیل:
شماره تلفن همراه:
شماره تلفن ثابت:
دانشگاه/مؤسسه (برای دانشجویان، محل تحصیل فعلی و برای اعضای پسادکتری و هیات علمی، محل کار فعلی را وارد نمایید؛ در غیر این‌ موارد، نماد - را وارد نموده و موقعیت تحصیلی و یا تخصصی فعلی خود را در بخش توضیحات مشخص نمایید):
گرایش تحصیلی/حوزه پژوهشی (برای دانشجویان، رشته و گرایش تحصیلی فعلی و برای اعضای پسادکتری و هیات علمی، گرایش دوره دکتری و یا حوزه پژوهشی تخصصی فعلی را وارد نمایید؛ در غیر این‌ موارد، نماد - را وارد نموده و گرایش تخصصی خود را در بخش توضیحات مشخص نمایید):
مقطع تحصیلی و یا موقعیت دانشگاهی:
آیا مایل به ارائه مقاله در این کنفرانس هستید؟
توجه: مقالاتی که از نظر شکلی (فرمت فایل، فرمت متن و بخش‌های مختلف آن، تعداد صفحات و همانند آن) مطابق نمونه مقاله نباشند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
فایل مقاله(Word):

فایل مقاله(PDF):

زمینه تخصصی مقاله:
سایر توضیحات:

12 + 11 =