مهلت ثبت نام در بیست و هشتمین کنفرانس بهاره فیزیک به پایان رسیده است.